“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน จากห้องเรียน สู่การเรียนออนไลน์ สู้ภัย COVID-19

457

Highlight


  • วิกฤตการณ์ไวรัส “COVID-19” ตัวเร่งนำ “เทคโนโลยี” มาสู่ระบบการศึกษา
  • โรงเรียน 437 แห่ง สังกัด กทม. พร้อมมั้ย กับการเรียนออนไลน์?
  • เรียนออนไลน์ = เรียนในห้องเรียน?

วิกฤตการณ์ไวรัส “COVID-19” ตัวเร่ง “เทคโนโลยี” มาสู่ระบบการศึกษา
นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ไวรัส “COVID-19” (โควิด-19) สร้างผลกระทบในทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว และรุนแรง หนึ่งในนั้นคือ “ภาคการศึกษา”
มติ ครม. เห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เป็นวันที่ 1 ก.ค.63 … (จะไม่มีการปิดภาคเรียนช่วงเดือนตุลาคม 2563 และเลื่อนวันปิดไปช่วงเดือนเมษายน 2564)
รูปแบบการศึกษาที่ต้องมีการเตรียมรับมือ การเรียน การสอน ด้วยการนำ“เทคโนโลยี” มาใช้กับระบบการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อทำให้ภาคการศึกษายังคงดำเนินต่อไปได้อย่างไม่สะดุด และไม่ว่าผู้เรียน – ผู้สอนจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงการศึกษาได้
โรงเรียน 437 แห่ง สังกัด กทม. พร้อมมั้ย กับการเรียนออนไลน์?
สำนักการศึกษา กทม.ได้เตรียมความพร้อมไว้ 2 รูปแบบ
1. กรณีทุกอย่างคลี่คลาย การเรียน การสอนเปิดได้อย่างปกติ ในวันที่ 1 ก.ค.63 ตามแผน แบบนี้สามารถดำเนินการเหมือนปกติ
2. กรณีที่ต้องปรับมาในรูปแบบออนไลน์ จะแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 ระดับ คือ
  • ปฐมวัย
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษา
ซึ่งผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ จะมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน โดยระดับมัธยมศึกษาจะเป็นกลุ่มที่นำการสอนแบบออนไลน์มาใช้ในสัดส่วนที่มากกว่าชั้นประถมศึกษา ส่วนปฐมวัยจะไม่เน้นการเรียนรู้ออนไลน์
ในช่วง เม.ย-พ.ค. เรากำลังเตรียมความพร้อมทั้งครู นักเรียน
ด้วยจำนวนนักเรียน และมาจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย อาจจะมีกลุ่มที่พร้อมเรียนออนไลน์ และไม่พร้อมเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะ กลุ่มประถมศึกษา ที่ความพร้อมน้อยกว่ามัธยม
ด้วยเงื่อนไขนี้ … เราเลยมีแนวคิดให้ครู จัดเตรียมหลักสูตรพิเศษ เช่น แบบเรียน แบบฝึกหัดจัดส่งให้ถึงประตูบ้าน โดยครูจะทำหน้าที่นี้ เพื่อจะได้ประเมินสภาพแวดล้อมของนักเรียนไปด้วย
ทดสอบระบบจะเริ่มในช่วง พ.ค.- มิ.ย.
เบื้องต้น ทาง กทม. ได้ประสานไปกับ CAT ให้ช่วยสนับสนุน Wifi และสื่อออนไลน์ และการสนับสนุนช่องทาง/พื้นที่ในการอัพโหลดวิดีโอและเผยแพร่สื่อออนไลน์ และจะมีการทดสอบระบบในช่วง พ.ค.-มิ.ย. แต่ละโรงเรียนจะจัด 1 ห้องเรียน เพื่อให้ครูมาสอนออนไลน์
เรียนออนไลน์ = เรียนในห้องเรียน?
อยากให้ทั้งผู้ปกครอง และนักเรียนมั่นใจว่า การเรียน การสอน หลักสูตรนั้นเข้มข้นไม่ต่างกัน
และถ้ามองในอีกมุม การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่ดี เพราะในสังกัดกรุงเทพมหานครนั้น ขนาดของโรงเรียนก็หลากหลาย มีทั้งโรงเรียนใหญ่ หรือขนาดเล็ก และห่างไกล
ดังนั้นการสอนออนไลน์ สร้างมาตรฐานการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน เหมือนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างมาตรฐาน และทักษะให้ทุกคน ทั้งครู และนักเรียน ให้มีความรู้ด้านดิจิตอลในการก้าวไปสู่ไทยแลนด์4.0

ขอความร่วมมือผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครอง คือ คนที่ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด แม้ว่าจะมีหลักสูตรออนไลน์ แต่ผู้ปกครองไม่สนับสนุน ก็อาจจะเสียโอกาสไป
การสอบคัดเลือก
ในส่วนของการเตรียมวางแผนกรอบระยะเวลาในกระบวนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. หลังมีการปรับปฏิทินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรอบระยะเวลาใหม่ในกระบวนการรับสมัคร มีดังนี้
  • การรับสมัครนักเรียนในระบบออนไลน์ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563
  • การสอบคัดเลือก การจับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว เดือนมิถุนายน 2563
ฝากถึงน้องๆ และผู้ปกครอง ให้เตรียมความพร้อม อย่างเต็มที่ แต่ขอความร่วมมือช่วยดูบุตรหลานของท่าน เกี่ยวกับโรคระบาด 1 ก.ค. ได้เจอกัน ไม่ว่าจะรูปแบบปกติ หรือ ออนไลน์

ติดต่อโฆษณา