ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย GC ร่วมกับกลุ่ม APCT เปิดโครงการต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

107

Highlight📍 เปิดโครงการต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่า Flexible Packaging และ HDPE Bottle ที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิลใช้ใหม่ได้
📍 ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีเพียง 5 แสนตันเท่านั้นที่ถูกนำกลับไปรีไซเคิล ที่เหลือบางส่วนถูกกำจัดโดยการนำไปฝังกลบซึ่งจะคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม
📍 พื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่นำร่องการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร และสามารถขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ออกสู่วงกว้าง เพื่อเป็น ทางออกของปัญหาขยะพลาสติก ที่ไม่มีมูลค่า
📍 พลาสติกที่ใช้แล้วจะสามารถนำกลับใช้ประโยชน์ได้หากมีการจัดการตั้งแต่ต้นทาง เราสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นวัตถุดิบเพื่อรีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นประเทศไทย📍 พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว
.วชิรเมธี) นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค (Alliance for Plastic Circularity Thailand : APCT ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกรมเบิล  เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด (P&G) ร่วมกันเปิดโครงการต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (Collaboration Waste Collecting Model) โดยมีการกำหนดนโยบาย และแนวทางให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่า Flexible Packaging และ HDPE Bottle แบบครบวงจรทั่วประเทศไทย และ GC มียุทธศาสตร์เป็นต้นแบบทางออกการจัดการขยะแบบครบวงจร (Circular Living, the Solutions for All) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มดี จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการและมีต้นแบบในพื้นที่เชียงรายอยู่แล้ว ผนวกรวมกับจังหวัดเชียงรายที่มีปัญหา  ด้านขยะและมองหา solution ในการจัดการอยู่แล้ว และท่าน ว. วชิรเมธี มีมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทำโครงการเรื่องขยะเช่นกัน จึงมีความสนใจและร่วมมือกันในการทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติ

📍 นางสาวเชาวนี พันธ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

📍 ที่ผ่านมา GC ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาใช้ในการบริหารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และ สนับสนุนให้ทุกคนนำแนวคิด GC Circular Living ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้ง GC ยังมุ่งมั่นที่จะสอดประสานและเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นทางไปยังลูกค้าปลายทาง Brand Owner ภาคสังคม และ ภาครัฐครบวงจร เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการจัดการปัญหาขยะ รวมถึงขยะพลาสติก

📍 ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะพลาสติกนั้น GC มองว่าเราต้องใช้พลาสติกอย่างเข้าใจและมีทางออกให้กับทุกคน คือ กลุ่มแรก สำหรับผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหมือนเดิม เราก็เสนอผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ซึ่งหากทิ้งแล้วฝังกลบให้ถูกวิธีก็สามารถย่อยสลายได้ กลุ่มที่สอง คือ ผู้บริโภคที่ยังต้องการใช้พลาสติกแบบเดิม GC ก็ให้ความรู้ในการคัดแยกให้ถูกวิธีเพื่อที่จะสามารถนำไปรีไซเคิล หรือ อัพไซเคิลได้ กลุ่มที่สาม คือ สังคมและชุมชน ในกลุ่มนี้ GC สร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้างแนวร่วมในการขยายผลอย่างต่อเนื่อง และ กลุ่มสุดท้าย คือ ลูกค้า ที่เราเข้าไปช่วยทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับลูกค้าในการค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตของเขาด้วย

📍 นายนภดล  ศิวะบุตร ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ตัวแทนกลุ่ม APCT กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีเพียง 5 แสนตันเท่านั้นที่ถูกนำกลับไปรีไซเคิล ที่เหลือบางส่วนถูกกำจัดโดยการนำไปฝังกลบซึ่งจะคงตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลุดรอดไปสู่แม่น้ำ ลำธาร และทะเล เป็เหตุให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งบนบกและทะเล ซึ่งเราไม่สามารถนิ่งเฉยต่อปัญหาเหล่านี้ได้  ด้วยเหตุนี้ ในฐานะภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันของกลุ่มพันธมิตรผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค หรือ Alliance for Plastic Circularity Thailand (APCT) จึงได้รวมตัวกันเพื่อผลักดัน      ให้เกิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง อันประกอบด้วย 5 บริษัท ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาขยะพลาสติกร่วมกันได้แก่ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกรมเบิล  เทรดดิ้ง ประเทศไทย จำกัด (P&G) พลาสติกที่ใช้แล้วจะสามารถนำกลับใช้ประโยชน์ได้หากมีการจัดการตั้งแต่ต้นทาง เราสามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นวัตถุดิบเพื่อรีไซเคิลกลับมาใช้ซ้ำ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นประเทศไทย

📍 มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์เป็นผู้นำและสนับสนุนส่งเสริมในแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การเก็บรวบรวม การคัดแยก การจัดการขยะ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการทำการวิจัยในการเก็บรวบรวมและจัดการขยะ มูลนิธิได้ตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อสร้างความผูกพันของผู้คนในระบบการจัดการขยะที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤติของขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การรับรู้ผ่านการทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการขยะที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤติของขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งปันข้อมูลการทำวิจัยและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การเก็บ  การคัดแยก การจัดการขยะ และเทคโนโลยี กับคู่สัญญาทุกฝ่าย ทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรม PR, CSR   และ CSV ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

📍 บริษัท ฟาร์ม ดี เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในระบบการเก็บ รวบรวมขยะ บริษัทได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการเก็บขยะในชุมชน เช่น สมุดธนาคารขยะออนไลน์ ระบบเครือข่ายขยะในชุมชน ระบบการจับคู่ทางธุรกิจสำหรับการขนส่งขยะและการสนับสนุนผู้ปฏิบัติ งาน/ผู้ประกอบการขยะ

📍 มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ ภาครัฐ จังหวัดเชียงราย บริษัทฟาร์มดี กลุ่ม APCT และ GC สร้างสัมพันธภาพร่วมกันในฐานะพันธมิตรที่มีเจตนารมณ์เพื่อประเทศชาติ โดยผลักดันนโยบายส่งเสริมให้เกิดโครงการความร่วมมือนำร่องต้นแบบการจัดการขยะทุกประเภทแบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่มีมูลค่า คือ Flexible Packaging และ HDPE Bottle ที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิลใช้ใหม่ได้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทำให้เกิดพื้นที่นำร่องการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร และสามารถขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ออกสู่วงกว้าง เพื่อเป็น ทางออกของปัญหาขยะพลาสติก ที่ไม่มีมูลค่า และ GC คาดจะมีแผนพันธกิจทางธุรกิจกับพันธมิตร APCT ซึ่งเป็น Big Brand Owner ต่อไป

📍 จุดประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกพันธมิตรจะร่วมกันสร้างแบบจำลองการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการเก็บรวบรวม คัดแยก การขนย้ายการขนส่ง การพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการรณรงค์ทางการตลาดร่วมกันในระยะยาวภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน สร้างการตระหนักรู้ว่าขยะเป็นทรัพยากรที่มีค่า สร้างการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องนี้ผ่านโครงการให้การศึกษา ส่งเสริมการคัดแยกที่ถูกต้อง รวมถึงการลดของเสียให้ถูกต้องอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญในการคัดแยกและการจัดการขยะ ที่ไม่สามารถนำกลับรีไซเคิลใหม่ได้

หน่วยงานสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
จินตรัตน์ สายอินทวงศ์  โทร 02-265-8446: Chintarat.s@pttgcgroup.com
ศิริพร สุขะปุณณพันธ์ โทร 02-140-8769: Siriporn.su@pttgcgroup.com

ติดต่อโฆษณา