ดีเดย์ … SSF [พิเศษ] เปิดขายพร้อมกัน 1 เมษายนนี้ ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก 200,000 บาท

530

Highlight


  • เสนอขายกองทุน SSF [พิเศษ] วันแรก 1 เม.ย. 63 นี้
  • 13 บลจ. นำทัพกว่า 20 กองทุนมาให้เลือกลงทุน
  • SSF กองพิเศษ สามารถนำเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มถึง 2 แสนบาท โดยลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ระยะเวลาถือครอง 10 ปี (นับจากวันที่ซื้อ) และต้องลงทุนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

หลังจากที่รอคอย ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ผู้ลงทุนใน SSF กองพิเศษ สามารถนำเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มถึง 2 แสนบาท โดยต้องลงทุนระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

ล่าสุด คุณ วศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า สมาคมได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการเสนอขายกองทุน SSF โดยเฉพาะวงเงินพิเศษ 13 บลจ.ในวันแรก คือ วันที่ 1 เม.ย.63

เพื่อให้เกิดการรวมพลังของเม็ดเงินจากการระดมทุนพร้อมๆ กัน ช่วยกระตุ้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นกิจการหลักสำคัญของประเทศที่ส่งผลให้บริษัทอีกจำนวนมากที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกันสามารถประกอบกิจการไปได้ ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นไทยยังคงอยู่ในระดับที่ดีและราคาได้ปรับตัวลงมามากแล้ว จึงถือเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีของผู้สนใจที่จะออมเงินระยะยาว

บลจ. ต่างๆ ที่เสนอขาย

ดีเดย์...SSF พิเศษ

ติดต่อโฆษณา