กทม.ประสานทุกหน่วยงานรับมือไวรัสโคโรนา

259

📍 สนับสนุนห้องคลีนรูมแบบ Negative Pressure สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้สงสัยการติดเชื้อ
📍 จัดชุดตรวจคัดกรองเข้าไปตรวจคัดกรองลูกเรือสินค้าที่เดินทาง ไป – มา เพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือคลองเตย ที่มีการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างจีนจำนวนมาก มีลูกเรือทำงานเข้าออกกว่า 10,000 คน
📍 ประชาสัมพันธ์ และ ติดโปสเตอร์คำแนะนำเตือน 3 ภาษา สำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรม เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้เข้าพัก

กทม.จะให้การสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยตามที่กระทรวงสาธารณสุขร้องขอ ในเบื้องต้นจะสนับสนุนห้องคลีนรูมแบบ Negative Pressure สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้สงสัยการติดเชื้อ โดยห้องคลีนรูมชนิดนี้เป็นห้องที่ปรับความดันภายในห้องให้เป็น Negative คือ ความดันภายในห้องต่ำกว่าห้องข้างเคียง ทำให้เชื้อไม่สามารถแพร่ไปสู่ภายนอกได้ จำนวน 10 ห้อง ที่รพ.ตากสิน 8 ห้อง รพ.กลาง 1 ห้อง และ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 1 ห้อง รวมถึงห้องกักกันโรคกึ่งความดันลบ จำนวน 7 ห้อง และ ห้องแยกโรค อีก 11 ห้อง รวมทั้งสิ้น 28 ห้อง พร้อมรับสถานการณ์ และสามารถทำวอร์ดกักกันโรคนี้โดยเฉพาะได้หากมีความจำเป็นเพิ่ม

พร้อมกับมอบหมายให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขตคลองเตย จัดชุดตรวจคัดกรองเข้าไปตรวจคัดกรองลูกเรือสินค้าที่เดินทาง ไป – มา เพื่อขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าเรือคลองเตย ที่มีการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างจีนจำนวนมาก มีลูกเรือทำงานเข้าออกกว่า 10,000 คน

และสร้างความเข้าใจ ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์คำแนะนำสำหรับโรงแรมหรือสถานที่พักแรม เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวัง สังเกตอาการผู้เข้าพัก หากพบผู้มีอาการ เช่น มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 พร้อมจัดหาห้องแยกกัก เพื่อให้ผู้เดินทางนั้นเข้าพักในห้อง

ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล โดยขอให้ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

ติดต่อโฆษณา