Total Website Visits: 1014175

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ทั้ง BESS, Block Chain และ AI เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า รวม 6 เมกะวัตต์ โดยซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบเอกชนกับเอกชน (Private PPA) ลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยได้กว่า 510 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ 25 ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 115,000 ตัน พร้อมยกระดับเป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานอัจฉริยะแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นโมเดลเมืองพลังงาน Microgrid อัจฉริยะ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม...
Highlight เช็คสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ SMEs เพื่อให้ทราบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีกิจการที่สามารถทำกำไรอยู่ในระดับใด และภาวะสภาพคล่องทางการเงินยังไหวหรือไม่ ด้วยการประเมินสุขภาพทางการเงิน (Financial Health) ว่าสามารถรองรับวิกฤตและอยู่รอด ได้ดีเพียงใด ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางที่ช่วยให้ธุรกิจมีศักยภาพดีขึ้นสำหรับดำเนินธุรกิจในอนาคต TMB Analytics ได้ ด้วยการนำข้อมูลทางการเงิน 2 ด้านมาประเมินร่วมกัน คือ 1. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Performance) โดยวัดจากรายได้สุทธิก่อนหักภาษี (Earning Before Tax) ซึ่งหากอัตราส่วนรายได้สุทธิต่อรายได้สูงกว่า 5% ถือว่าเป็นธุรกิจศักยภาพสูงในการหารายได้ 2. สภาพคล่องธุรกิจ (Liquidity Performance) โดยใช้ตัวชี้วัดวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) หากอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 45 วัน หมายถึง ธุรกิจยังมีเงินสดจำนวนหนึ่งที่สามารถไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ ควบคู่ไปกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน Current Ratio ที่สูงกว่า 2 เท่า จะหมายถึง ธุรกิจมีสภาพคล่องที่แข็งแรง มีเงินสดในการดำเนินธุรกิจและสภาพคล่องของกิจการเพื่อชำระหนี้ระยะสั้น แบ่งกลุ่ม SMEs ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 พร้อมโต เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพทางการเงินดีที่สุด...
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม เปิดตัวโครงการนำร่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล ขนาด 100 กิโลวัตต์ เป็นโครงการแรกของประเทศไทย ในพื้นที่บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานให้กับ PTT Tank ปีละ 390,000 บาท ตลอดอายุโครงการที่ 7.8 ล้านบาท และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงปีละ 39 ตัน ตลอดอายุโครงการกว่า 725 ตัน ช่วยยกระดับการพัฒนานวัตกรรมที่ต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ (New Energy Business) นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประทานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Floating Solar...
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ทั้ง BESS, Block Chain และ AI เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า รวม 6 เมกะวัตต์ โดยซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบเอกชนกับเอกชน (Private PPA) ลงทุนประมาณ 150 ล้านบาท ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยได้กว่า 510 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ 25 ปี และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 115,000 ตัน พร้อมยกระดับเป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานอัจฉริยะแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นโมเดลเมืองพลังงาน Microgrid อัจฉริยะ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)...
Highlight มีหลายท่านสนใจเรื่องชนิดของวัคซีน COVID-19 จึงขอสรุปให้อ่านจบใน 2 นาทีนะคะ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 มีวัคซีน 48 ตัวที่เข้าทดสอบในมนุษย์แล้ว โดย - อยู่ในระยะที่หนึ่ง 33 ตัว - ระยะที่สอง 15 ตัว - ระยะที่สาม 11 ตัว และในจำนวนนี้มี 6 ตัวขึ้นทะเบียนให้ใช้ในวงจำกัด ชนิดของวัคซีนที่กำลังพัฒนามีหลายประเภท แต่หลักๆ ที่น่าจะเข้าวิน มี 4 กลุ่ม คือ Inactivated vaccine เป็นชนิดที่น่าจะมาไกลที่สุด คือเข้า phase 3 และได้เริ่มใช้แล้วในวงจำกัดที่ประเทศจีน เป็นของบริษัท Sinovac, Sinopharm, Wuhan Institute วัคซีนชนิดนี้ผลิตด้วยความยุ่งยากแม้จะไม่ได้ใช้เทคโนโลยี่ใหม่ เพราะต้องใช้ BSL3 facility เพื่อเพาะเลี้ยงเชื้อ และผลิตได้ไม่เร็ว แต่เป็นชนิดของวัคซีนที่น่าจะได้ผลดีเพราะเอาไวรัสทั้งตัวมาฆ่าให้ตาย จึงไม่มีข้อต้องกังวลใจมากนัก ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่เคยใช้ในการผลิตวัคซีนอื่นๆมาก่อน เราจึงมีประสบการณ์ในการใช้วัคซีนประเภทนี้กับโรคอื่นๆ มามากมาย คาดว่าวัคซีนตัวนี้น่าจะเข้าสู่ท้องตลาดได้เร็วที่สุด แต่น่าจะมีราคาแพงที่สุด Adenovirus vector...

“GPSC ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีสุรนารี” รุกโครงการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ทั้ง BESS, Block Chain...

4 กลุ่มอาการ SMEs หลังโควิด-19 ใครยังไหวอยู่ ?

Highlight เช็คสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ SMEs เพื่อให้ทราบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีกิจการที่สามารถทำกำไรอยู่ในระดับใด และภาวะสภาพคล่องทางการเงินยังไหวหรือไม่ ด้วยการประเมินสุขภาพทางการเงิน (Financial Health) ว่าสามารถรองรับวิกฤตและอยู่รอด ได้ดีเพียงใด ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางที่ช่วยให้ธุรกิจมีศักยภาพดีขึ้นสำหรับดำเนินธุรกิจในอนาคต TMB Analytics ได้ ด้วยการนำข้อมูลทางการเงิน 2 ด้านมาประเมินร่วมกัน คือ 1. ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Performance) โดยวัดจากรายได้สุทธิก่อนหักภาษี (Earning...

กลุ่ม ปตท. เปิดตัว “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของไทย | GPSC

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม เปิดตัวโครงการนำร่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล ขนาด 100 กิโลวัตต์ เป็นโครงการแรกของประเทศไทย ในพื้นที่บริษัท พีทีที...

“GPSC ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีสุรนารี” รุกโครงการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ทั้ง BESS, Block...

2 นาทีรู้เรื่อง .. COVID-19 Vaccine

Highlight มีหลายท่านสนใจเรื่องชนิดของวัคซีน COVID-19 จึงขอสรุปให้อ่านจบใน 2 นาทีนะคะ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 มีวัคซีน 48 ตัวที่เข้าทดสอบในมนุษย์แล้ว โดย - อยู่ในระยะที่หนึ่ง 33 ตัว - ระยะที่สอง 15 ตัว - ระยะที่สาม 11 ตัว และในจำนวนนี้มี...

รวยหุ้น รวยลงทุน

ทันข่าวพลังงาน

“GPSC ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีสุรนารี” รุกโครงการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ทั้ง BESS, Block Chain และ AI เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า รวม 6 เมกะวัตต์ โดยซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบเอกชนกับเอกชน (Private PPA)...

กลุ่ม ปตท. เปิดตัว “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของไทย | GPSC

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม เปิดตัวโครงการนำร่องการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล ขนาด 100 กิโลวัตต์ เป็นโครงการแรกของประเทศไทย ในพื้นที่บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงานให้กับ PTT Tank ปีละ...

“GPSC ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีสุรนารี” รุกโครงการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำ

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ทั้ง BESS, Block Chain และ AI เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้า รวม 6 เมกะวัตต์ โดยซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบเอกชนกับเอกชน (Private...

ติดตามเรา

80,535แฟนคลับชอบ
15ผู้ติดตามติดตาม

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน 4 ปี ของผู้ว่าฯ อัศวิน กับการพัฒนามหานคร

Highlight ฝันเห็นกรุงเทพฯ ที่มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สะอาด สบายตา สบายใจ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเดินทางสะดวก .. การนำความฝัน มาสร้างให้เกิดขึ้นจริงได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 4 ปีที่ผ่านมา กับการพัฒนามหานครแห่งนี้...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน พาชม “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” จากสะพานร้าง สู่จุดชมวิว 360 องศา เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา

Highlight ปักหมุดไฮไลท์ ที่ไม่ควรพลาด กับ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร กับจุดชมวิว 360 องศา เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา ... ที่เป็นมากกว่าสวนสวย รู้จัก “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” ที่เป็นมากกว่าสวนสวย “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” ที่เรียกว่า...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน กทม. ห่วงใยสุขภาพประชาชนในช่วงฤดูฝน

Highlight “ฤดูฝน” เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะอากาศที่มีความเย็นชื้น และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และถ้า … คลื่นลูกที่สองในการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาชนกับฤดูไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ไม่อยากจะคิด กทม. ชวนทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ และอัพเดทโรคภัยที่มากับฝนกัน นอกจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เราต้องคอยระวังกันเป็นตลอดเวลา เข้าฤดูฝน อากาศชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเป็นยิ่งนัก...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน โรงเรียน กทม. ปลอดภัย ต้อนรับเปิดเทอม วิถี “New Normal”

Highlight เปิดเทอมครั้งใหม่ กับวิถีชีวิตการเรียน แบบ New Normal ของ 437 โรงเรียนในสังกัด กทม. คัดกรอง-ห้องเรียน-เหลื่อมเวลา รวมถึงรูปแบบการเรียนแบบ 4 ON ที่ช่วยให้โรงเรียน...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน กทม. พร้อมรับมือฤดูฝน

Highlight เข้าสู่ “ฤดูฝน” ทีไร เราก็นึกถึง “น้ำท่วม” กรุงเทพฯขึ้นมาทันที เพราะต้องยอมรับว่าเป็นปัญหา Classic ด้วยหลายปัจจัย แล้วในวันนี้ปัญหาน้ำท่วม กทม. จะดีกว่าวันวาน หรือไม่ ถ้าเรามีนวัตกรรมล้ำๆ...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน กทม. เดินหน้าโครงการ “Green Bangkok 2030” สร้างปอดให้คนเมือง

Highlight ชวนมารู้จักกับ 11 พื้นที่สีเขียว (เฟส1) สวนสวยแหล่งใหม่ ฟอกปอดคนกรุงเทพฯ จากโครงการ “Green Bangkok 2030” พร้อมปักหมุดเฟส 2 เดินหน้า สร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มอีกกว่า 500 ไร่...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน กทม.ลุยแจก “ถุงยังชีพ” คลายทุกข์ เติมสุข สู้โควิด-19

Highlight ภารกิจลุยแจก “ถุงยังชีพ กทม." ทั่วกรุงเทพมหานคร ส่งต่อน้ำใจ เชื่อมสะพานบุญคนไทยไม่ทิ้งกัน 50,000 ถุงยังชีพ ถึงมือพี่น้องประชาชน และจะดำเนินการแจกจ่ายอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เปิด “ถุงยังชีพ” ข้างในมีอะไรบ้าง ? การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน จากห้องเรียน สู่การเรียนออนไลน์ สู้ภัย COVID-19

Highlight วิกฤตการณ์ไวรัส “COVID-19” ตัวเร่งนำ “เทคโนโลยี” มาสู่ระบบการศึกษา โรงเรียน 437 แห่ง สังกัด กทม. พร้อมมั้ย กับการเรียนออนไลน์? เรียนออนไลน์ =...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน กทม. สานพลังร่วมดูแลประชาชนผ่านวิกฤต COVID – 19

Highlight กรุงเทพมหานครเผชิญกับเหตุการณ์ที่เราเองคนกรุงเทพฯ ไม่เคยเจอมาก่อน “เวลา” และ "บุคลากร” กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ วิกฤตครั้งนี้ … ทำให้กทม. พัฒนานวัตกรรมและช่องทางต่างๆ ปูพรมค้นหาผู้ติดเชื้อ … กับ BKK...

“เรื่องเล่าดีดี ของคนกรุงเทพฯ” ตอน กรุงเทพฯ เมืองสีเขียว สร้าง Green Bangkok 2030

Highlight ปัญหาโลกร้อนเป็นโจทย์ที่หลายเมืองทั่วโลกเผชิญร่วมกัน และวิธีการที่ถูกที่สุดคือการปลูกต้นไม้และการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียว ถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งที่คนกรุงเทพฯ จะได้เห็นพื้นที่นำร่องโครงการ Green Bangkok 2030 จำนวน 11 แห่ง ปัญหาโลกร้อนเป็นโจทย์ที่หลายเมืองทั่วโลกเผชิญร่วมกัน หนึ่งในแนวทางรับมือความท้าทายดังกล่าวร่วมกัน คือการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์...

4 กลุ่มอาการ SMEs หลังโควิด-19 ใครยังไหวอยู่ ?

Highlight เช็คสุขภาพทางการเงินของธุรกิจ SMEs เพื่อให้ทราบว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีกิจการที่สามารถทำกำไรอยู่ในระดับใด และภาวะสภาพคล่องทางการเงินยังไหวหรือไม่ ด้วยการประเมินสุขภาพทางการเงิน (Financial Health) ว่าสามารถรองรับวิกฤตและอยู่รอด ได้ดีเพียงใด ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางที่ช่วยให้ธุรกิจมีศักยภาพดีขึ้นสำหรับดำเนินธุรกิจในอนาคต TMB Analytics ได้ ด้วยการนำข้อมูลทางการเงิน 2 ด้านมาประเมินร่วมกัน คือ 1....

2 นาทีรู้เรื่อง .. COVID-19 Vaccine

Highlight มีหลายท่านสนใจเรื่องชนิดของวัคซีน COVID-19 จึงขอสรุปให้อ่านจบใน 2 นาทีนะคะ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 มีวัคซีน 48 ตัวที่เข้าทดสอบในมนุษย์แล้ว โดย - อยู่ในระยะที่หนึ่ง 33 ตัว - ระยะที่สอง 15...

เกาะติด 3 วาระร้อน ประชุมสภาสมัยวิสามัญ หาทางออกประเทศ 26-27 ต.ค.นี้

Highlight เกาะติด 3 วาระร้อน ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดหนังสือที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งถึงประธานรัฐสภา เพื่อขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ระบุเหตุผล 3...

ลดรอยร้าวอย่างไร? เมื่อครอบครัวเห็นต่างทางการเมือง

การเมืองและศาสนา มักจะเป็นประเด็นร้อน ที่สร้างรอยร้าวให้กับครอบครัว มาโดยตลอด ความเห็นไม่ลงรอยทางการเมืองกับลูกหลาน หรือคนในครอบครัวต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านี่จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเหินห่าง จนไปถึงทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว...แม้เห็นต่างอยู่กันคนละขั้วแค่ไหน อย่าลืมว่าก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่าเท่ากับความสัมพันธ์ในครอบครัว... ถ้าเราเลือกที่จะพูดคุยในเรื่องการเมือง เราก็ควรจะมีเคล็ดลับที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในสรไม่ลงรอย และรอยร้าวลึกๆ ที่ยากจะประสาน เคล็ดลับเตรียมก่อนก่อนคุย: การเปิดใจรับฟังเมื่ออีกฝ่ายนั้นกำลังจะพูดอะไร หากไม่สามารถทำในข้อนี้ได้ ก็ไม่ควรที่จะพูดหรือหารือเลย เพราะถ้าจิตใจของเรามัวแต่ยุ่งว่าคิดจะพูดอะไรต่อไป เราก็จะไม่สามารถรับฟังได้อย่างจริงจัง เพราะต้องยอมรับว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองเหมือนกัน ดังนั้น เราจึงต้องรับฟังอีกฝ่ายหารืออย่างจริงใจ สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมอารมณ์สนุกแต่พอดี เป็นอีกวิธีที่จะทำให้การสนทนานั้นมีความราบรื่น และทำให้หัวข้อสนทนามีความเบาและไม่หนักจนเกินไปเพื่อที่จะลดความเครียดของสถานการณ์ลง ควบคุมภาษากาย ถ้าเราเป็นผู้สนทนา ควรจะสงบนิ่ง ถ้าหากเรารู้สึกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมโทนเสียงให้มีลักษณะมีเหตุมีผลได้ และในช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการสนทนาไปหัวข้ออื่น การควบคุมภาษากายก็เป็นเรื่องสำคัญ...

5 เรื่องราวสำคัญของรัชกาลที่ 5 ในความทรงจำ ที่พาประเทศไทยสู่วันนี้

Highlight ความสำคัญของวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี หรือ 'วันปิยมหาราช' ที่นอกจากจะเป็นวันหยุดแล้ว ใครรู้บ้างว่ามีความสำคัญอย่างไร ทันขาาวจะพาไปทำความรู้จักวันสำคัญของ วันปิยมหาราชให้มากขึ้น 23 ตุลาคม ของทุกปีคือ “วันปิยมหาราช” เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของชาวไทย วันปิยมหาราช ภาษาอังกฤษคือ Chulalongkorn Day ...

สนใจผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณา

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา